Leitores

Menu

gяαto ρєlα vιsιtα

♠ B¯e¯a¯t¯r¯i¯z¯ ¯G¯o¯m¯e¯s ♠


BiαЋ,мєsмø cøм ø ŧємρø,cøм ŧudø quє vivємøs αŧé Ћj'
ρøssø ŧєя cєяŧєzα quє vc é α ρєssøα мαis iиcяivєł quє єu jαЋ
cøиЋєci,sєu jєiŧø uиicø dє αłєgяαя αs ρєssøαs,ραяŧicułαямєиŧє ρøssø
αƒiямαя quє αłєм dє uмα óŧiмα αмigα є cøмραиЋєiяα vc é uм ŧiρø dє ρяiмα
quє иiиguєм ŧєvє є jαмαis ŧєяá,vc é uиicα ραяα мiм є sєi ρøяquє єsŧαмøs juиŧøs αŧé Ћj!

иαø sєi єxρłicα øquє søмøs є øquє ŧємøs só sєi quє quαиdø єsŧøu cøм vc ø мuиdø ραяєcє
ŧαø cαłмø ,øu αŧé мєsмø ραяαdø,quαиdø єsŧøu ŧяisŧє є vc cøм suαs ραłαvяαs uиicαs мє αłєgяα dizєиdø
øquє ρєиsα,иєм sємρяє ƒui αssiм vc sαbє dissø,мαs øquє ƒui øu øquє søu иø мøмєиŧø иαø é ŧudø,ŧudø é
vє-łα ƒєłiz є é issø quє ρяєŧєиdø αραяŧiя dαquєłє diα,quє vc мє єиxєяgøu quαиdø ŧødøs Ћαviαм αbαиdøиαdø.

αs vєzєs øłЋαмøs,ραяα ø ŧємρø quє иøs ƒαz єиŧєиdєя quє ŧudø quє ραssαмøs,ƒøi uм gяαиdє αρяєиdizαdø є quє
иαdα ƒøi є иєм sєяα єм vãø, quєяø quє sαibα quє αρєsαя dє ŧudø vc sємρяє ŧєяα мєu αρøiø,αgøяα мαis døquє
иuиcα ŧudø sєяα vøłŧαdø α vc,quєяø quє sє siиŧα sємρяє αcøłЋidα quαиdø иαø vє иiиguєм α suα vøłŧα,quєяø quє
ŧudø quє vivємøs αŧє Ћj ƒαçα ραяŧє dα иøssα ƒuŧuяα ƒєłicidαdє,sємρяє dαиdø cøиsєłЋøs uиs αøs øuŧяøs αρiøαиdø
dєƒєиdєиdø ... єиƒiм jαЋ quє é ραяα sєямøs αssiм vαмøs sєя.

αs vєzєs quαиdø dєiŧø quє łємbяø dαs suαs cuяŧαs ραłαvяαs є suα αиgєłicαł vøz,мє ƒαz яєƒłєŧiя мuiŧø
øquє ƒizємøs.є cøм ŧødα cєяŧєzα vc é uмα мєиiиα dє øuяø q иiиguєм jαмαis viu øu øuviu,мiиЋα Dєusα!

quαиdø øłЋø ραяα ø céu є iмαgiиø,иós 2 juиŧøs cøяяєиdø, søяяiиdø, sєиdø ƒєłizєs... vєjø quє иαdα єsŧα ρєяdidø
є quє søиЋøs єxisŧєм мαs α яєαłidαdє ƒαz α ƒєłicidαdє dє quєм uм diα cøиЋєcєu uмα ρєssøα ƒєiŧø vc'

vc cøмø ø vєиŧø,sєм vє-łα ρøяéм sєиŧiмøs...
ø vєиŧø cαusα ŧяαgédiαs мuiŧαs dαs vєzєs,issø мєsмø sєиdø iиŧøcαvєł,αssiм é vc,ραssα łєиŧα є ƒяiαмєиŧє
є siиŧø vc мαs иαø ρøssø ŧøcα-łα,є quαиdø vєjø quє єsŧαмøs sєραяαdøs vєjø α ŧяαgédiα q issø sє ŧøяиøu.

мαs иαø яєcłαмø є иєм мє quєsŧiøиø, issø ŧudø só мє dα cєяŧєzα døquє иuиcα vi αиŧєs,vc sємρяє dø мєw łαdø
sєиdø α ρєssøα єsρєciαł quє ρяєcisα dє мiм є єw øcuραdø cøм øuŧяαs cøisαs... issø siм é ŧяαgédiα dєixαя
dє αмαя αłguєм łiиdα cøм vc ρøя uмα cøisα duvidøsα ,αgøяα cøмø мiиЋα мєłЋøя αмigα; ŧє dєsєjø ŧudø dє bøм
є ρяєcisαиdø dє мiм sємρяє єsŧαяєi αqui ρяα øuvi-łα є αŧєиdє-łα.


quαиdø øuvi suα vøz ρєłα ρяiмєiяα vєz ƒøi мαяcαиŧє ρøis иuиcα Ћαviα øuvidø uмα vøz ŧαø ρєяƒєiŧα є suαvє,ραяєciα
quє suяgiα dє dєиŧяø dє uмα ƒłøяєsŧα iиŧøcαdα ρєłø Ћøмєм,мє sєиŧi łivяє є мuiŧø łєvє,vc ƒαz quαłquєя ρєssøα
søиЋαя є viαjαя єsŧαиdø иø мєsмø ługαя є иєм sє quєя єsŧαя αdøямєcidø,cøмø uмα dяøgα vc єиŧяøu иα мiиЋα мєиŧє
є Ћj só ρєиsø єм vc.-søbяє øquє vc ραssα,quєяø quє øłЋє ραяα sєu łαdø є sє αρøiøє єм мiм,ρøяquє єsŧøu αqui ραяα issø;
cøмø иuиcα Ћøuvє αиŧєs Ћj é єsρєciαł ραяα иós,αgøяα só vc sαbє ø ρøяquє є sαbє bєм łα иø ƒuиdø ρøяquє αcøиŧєcєu αssiм!sє єu мøяяєssє Ћj,єsŧαяiα sαŧisƒєiŧø,ρøя ŧєя cøиЋєcidø vc,мαs ρяєøcuραdø ρøя иαø sαbєя sє єsŧøu ƒαzєиdø α
cøisα cєяŧα øu ƒαzєиdø-ŧє ƒєłiz,мøяяєиdø øu иαø sєi є ρøssø ŧєя cєяŧєzα quє иєssα øu єм øuŧяαs vidαs мєw cøяαçãø sємρяє
sєяα є єsŧα ρяєsø α vc,sє ŧivєssє мαis dє uм cøяαçãø,єłєs sєяiαм sємρяє ŧєu ŧødøs єłєs,cøяαçãø quє мuiŧøs ρisαяαм,ƒizєяαм
øquє quєяiαм є ŧudø мαis...мαs sø vc vøłŧøu ραяα cuяαя øquє ρøя мuiŧøs ƒøi ƒєяidø є ŧє αgяєαdєçø ρøя issø є sємρяє sєяєi
gяαŧø á vc.є ρøя єssєs мøŧivøs dєvø мuiŧαs cøisαs á vc є uмα dєłαs é мiиЋα vidα,dєvø cuidαя dє vc cøмø cuidøu dє мiм.
єиŧαø sєjα øquє ƒøя єw cøм vc sємρяє vøubєijø ŧє αмø Bєαŧяiz Gøмєs ;D


byє=Jαiłsøи' ;Dbєsŧ ƒяiєиd /s2

1 comentários:

Anônimo disse...

aaaain , que liiindo eu te amo melhor amiiigo <3 , estarei aque pra o que precisar *-*
Beatriz aqui.


Postar um comentário

 

chat

© 2009 - Jαiłsøn | Free Blogger Template | Reviewed by Blogger Templates | designed by Choen

Home | Top